РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫН БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ
ЕСЕП КОМИТЕТІ

Мемлекеттік аудиторды сертификаттау - Қысқаша ақпарат

Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау тәртібі, сонымен қатар, әңгімелесуден өтуге арналған құжаттардың тізбесі және нысандары Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 22-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.(сілтеме: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012720)
 
      3. Сертификаттау екі кезеңде өткізіледі:
     1) білімін растау;
      2) әңгімелесу.
      4. Сертификаттау кезеңдерін кезектілікпен және табысты өтудің нәтижелері бойынша Ұлттық комиссия кандидаттарға:
       1) жоғары санатты;
       2) мемлекеттік аудитор;
       3) тиісті саладағы ішкі мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленгені туралы сертификат береді.
      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда- Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 30.03.2018 № 8-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
       5. Тиісті саладағы ішкі мемлекеттік аудитор, мемлекеттік аудитор, жоғары санатты мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге сертификаттауға мынадай салалардың бірінде: экономика, менеджмент, қаржы, есеп және аудит, мемлекеттік және жергілікті басқару, мемлекеттік аудит, құқық саласында жоғары білімі және(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кандидаттар жіберіледі.
       Тиісті саладағы ішкі мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының жүйесінде және (немесе) қаржы саласында және(немесе) ішкі аудит қызметтерінде мемлекеттік қызметте және(немесе) аудит саласындағы халықаралық ұйымдарда және(немесе) квази мемлекеттік сектор субъектілерінде кемінде біржылжұмысөтілібаркандидаттаржіберіледі.
      Мемлекеттікаудиторбіліктілігіниеленугемемлекеттікаудитжәнеқаржылықбақылауоргандарыныңжүйесіндежәне(немесе) қаржысаласындажәне(немесе) ішкіаудитқызметтеріндемемлекеттікқызметтежәне(немесе) аудитсаласындағыхалықаралықұйымдардажәне(немесе) квазимемлекеттіксекторсубъектілеріндекеміндеүшжылжұмысөтілібаркандидаттаржіберіледі.
       Жоғары санатты мемлекеттікаудиторбіліктілігіниеленугемемлекеттікаудитжәнеқаржылықбақылауоргандарыныңжүйесіндежәне(немесе) қаржысаласында және(немесе) ішкіаудитқызметтеріндемемлекеттікқызметтежәне(немесе) аудитсаласындағыхалықаралықұйымдардажәне(немесе) квазимемлекеттіксекторсубъектілеріндекеміндебесжылжұмысөтіліжәнемемлекеттікаудиторсертификатыбаркандидаттаржіберіледі.
      Мемлекеттікаудитжәнеқаржылықбақылауоргандарыныңжүйесіндекеміндеекіжылжұмысөтілібармемлекеттіксаясиқызметшілердің, сондай-ақҰлттықкомиссиямүшелерініңбілімінрастамайсертификаттауданөтугеқұқығыбар.
      Ескерту. 5-тармақжаңаредакцияда- Республикалықбюджеттіңатқарылуынбақылаужөніндегіесепкомитетінің30.03.2018 № 8-НҚ(алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбеліконкүнөткенсоңқолданысқаенгізіледі) нормативтікқаулысымен.
 
2. Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау тәртібі
1-параграф. Білімін растау
 
      6. БілімдірастаудыҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынасәйкесбелгіленгенұйым, немесе:
      сыртқымемлекеттікаудиттіжәнеқаржылықбақылаудыжүзегеасыратынкандидаттарүшінЕсепкомитеті;
      ішкімемлекеттікаудиттіжәнеқаржылықбақылаудыжүзегеасыратынкандидаттарүшінішкімемлекеттікаудитжөніндегіуәкілеттіорганжүргізеді.
      Ескерту. 6-тармақжаңаредакцияда- Республикалықбюджеттікатқарылуынбақылаужөніндегіесепкомитетінің04.07.2016 № 9-НҚ(алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінқолданысқаенгізіледі) нормативтікқаулысымен.
 
      7. Кандидаттарбілімінрастауүшінмынақұжаттарды:
      1) кандидаттапсыруғаүмітбілдіргенпәндеркөрсетілгенөтініш;
      2) жекебасынкуәландыратынқұжаттыңкөшірмесінұсынады.
      Ескерту. 7-тармақжаңаредакцияда- Республикалықбюджеттікатқарылуынбақылаужөніндегіесепкомитетінің04.07.2016 № 9-НҚ(алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінқолданысқаенгізіледі) нормативтікқаулысымен.
 
       8. Барлыққұжаттарістігілетінмұқабадатіркеледі, оныңбетжағында: Жекеіс№  , кандидаттыңтегі, аты, әкесінің аты(олболғанжағдайда), ресімделукүнікөрсетіледі.
       9. Құжаттардың білімді растау жөніндегі ұйымға келіп түскен күні кіріс хат-хабарлар журналында тіркеледі және кандидаттың өтінішіне кіріс нөмірімен бірге белгі қойылады.
      10. ҰсынылғанқұжаттарпакетіосыҚағидалардың7-тармағында  белгіленгенталаптарғасәйкескелмегенжағдайда, өтінішқабылданбайды.
      Осытармақтакөрсетілгеннегіздербойыншаөтініштіқабылдауданбастартуемтиханғатіркелуүшінқұжаттардықайтаұсынуғатыйымсалуғаәкепсоқпайды.
      11. ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынасәйкесайқындалғанбілімдірастаужөніндегіұйымемтиханпроцесінмыналармен:
       сыртқымемлекеттікаудиттіжәнеқаржылықбақылаудыжүзегеасыратынкандидаттарүшінЕсепкомитетімен;
      ішкімемлекеттікаудиттіжәнеқаржылықбақылаудыжүзегеасыратынкандидаттарүшінішкімемлекеттікаудитжөніндегіуәкілеттіорганмен(бұданәрі– уәкілеттіорган) келісілгенмодульдербойыншаемтиханөткізуарқылыұйымдастырады.
       12. Модульдер мемлекеттік аудиттіңқ олданыстағызаңнамасыжәнехалықаралықстандарттарескерілеотырып, мемлекеттікжәнеорыстілдеріндеәзірленедіжәнежылсайынжаңартылуғажатады. Модульдерпәнінеқарайтестіліктапсырмалардыжәне(немесе) ахуалдықтапсырмалардықамтуымүмкін.
       13. Санкцияланбағанжарияетудіқамтамасызетумақсатында, емтиханмодульдерішектеуліпайдаланылатынмәліметтергежатқызылады.
       14. МодульдіңмазмұнынжарияетуҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындакөзделгенжауаптылыққаәкепсоғады.
        15. ОсыҚағидалардың35-тармағындакөрсетілгенжағдайлардықоспағанда, емтиханэлектрондытүрдеөткізіледі.
        16. Емтиханөткізугеарналғанүй-жайбейнетіркеуқұралдарыменжарақталады.
        17. Емтиханкомиссиясын:
        сыртқымемлекеттікаудиттіжәнеқаржылықбақылаудыжүзегеасыратынкандидаттарүшінЕсепкомитетімен;
       ішкімемлекеттікаудитжәнеқаржылықбақылаудыжүзегеасыратынкандидаттарүшінішкімемлекеттікаудитжөніндегіуәкілеттіорганменкелісеотырып, білімдірастаужөніндегіұйымдарадамдардыңтақсанынан(үштенкемемес) қалыптастырады.
      Ескерту. 17-тармақжаңаредакцияда- Республикалықбюджеттіңатқарылуынбақылаужөніндегіесепкомитетінің30.03.2018 № 8-НҚ(алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбеліконкүнөткенсоңқолданысқаенгізіледі) нормативтікқаулысымен.
      18. Біліктіліктіиеленугекандидаттаремтиханнанөтіпжатқанкездеолардыңбасқаадамдарменсөйлесуіне, материалдарменалмасуына, қағазжәнеэлектрондытасығыштардағыақпараттыпайдалануына, білімдірастаужөніндегіұйымөкілініңеріпжүруінсізүй-жайданшығыпкетуінежолберілмейді. Емтиханөткізіліпжатқанкездекандидаттарғақабылдаушы-берушіэлектрондыққұрылғыларды(соныңішіндеқалталыдербескомпьютерлерменөзгедеэлектрондықжабдықтарды) қолдануғажолберілмейді.
      Кандидатосытармақтыңбіріншібөлігіндегіталаптардыбұзғанкездеосыадамныңемтиханпроцесітоқтатылып, олүй-жайданшығарылады. ҚадағалаушыларосыҚағидаларға2-қосымшағасәйкеснысанбойыншаЕмтиханқағидаларыныңбұзылғанытуралыактжасайды.
       Емтиханқағидаларыныңбұзылуытуралыактжасалғанкандидатбұзушылықанықталғанкүнненбастапалтыайөткенсоңемтихандықайтатапсыруғақұқылы.
      ЕмтихандықайтатапсырукүніемтихандарөткізудіңкүнтізбелікжылғаарналғанбекітілгенКестесінесәйкесбелгіленеді.
      Осытармақтыңбіріншібөлігіндегіталаптардыбұзғанадамдардыңемтиханнәтижелерікүшінжояды.
      Ескерту. 18-тармақжаңаредакцияда- Республикалықбюджеттіңатқарылуынбақылаужөніндегіесепкомитетінің30.03.2018 № 8-НҚ(алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбеліконкүнөткенсоңқолданысқаенгізіледі) нормативтікқаулысымен.
      19. Білімдірастаужөніндегіұйымемтиханөткізгенкездетиістімемлекеттікорганның:
      сыртқымемлекеттікаудиттіжәнеқаржылықбақылаудыжүзегеасыратынкандидаттарүшін– Есепкомитетінің;
      ішкімемлекеттікаудиттіжәнеқаржылықбақылаудыжүзегеасыратынкандидаттарүшін– уәкілеттіорганныңөкіліқатысады.
      Есепкомитетініңөкіліқажетболғанжағдайдабілімдірастаужөніндегіұйымдыалдыналахабардаретеотырып, ішкімемлекеттікаудиттіжәнеқаржылықбақылаудыжүзегеасыратынкандидаттарүшінөткізілетінемтиханныңкезкелгенсатысынақатысады.
      Ескерту. 19-тармақжаңаредакцияда- Республикалықбюджеттіңатқарылуынбақылаужөніндегіесепкомитетінің30.03.2018 № 8-НҚ(алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбеліконкүнөткенсоңқолданысқаенгізіледі) нормативтікқаулысымен.
       20. Білімдірастаужөніндегіұйымемтиханөткізупроцесінеқадағалаушылардыңқатысуынқамтамасызетеді.
       21. Емтиханкандидаттардыңқалауыбойыншамемлекеттікжәнеорыстілдеріндетапсырылады.
      22. Жоғары санатты мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге кандидаттар мына халықаралық кәсіби ұйымдардың бірі: АССА (Association of Chartered Certified Accountants), ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) берген мына кәсіби біліктіліктердің бірі: ACA (Associated Chartered Accountant), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy), CIPFA public auditor (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy Public Auditor) бар екенін растайтын құжат ұсынады.
      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 04.07.2016 № 9-НҚ(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
 
       23. Алып тасталды - Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 04.07.2016 № 9-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
      24. Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге кандидаттар мына пәндер бойынша емтихандар тапсырады:
      1) қоғамдық сектор үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;
     2) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес квазимемлекеттік секторда бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;
      3) сәйкестік аудиті;
      4) тиімділік аудиті;
      5) қаржылық есептілік аудиті.
      Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда - Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 04.07.2016 № 9-НҚ(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
       25. Тиісті саладағы ішкі мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге кандидаттар аудит типіне қарай өздері ішкі мемлекеттік аудитор ретінде жіберілгенін қалайтын емтихандар тапсырады.
      Қаржылық есептілік саласындағы ішкі мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге кандидаттар мына пәндер бойынша емтихандар тапсырады:
      1) қоғамдық сектор үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;
     2) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес квазимемлекеттік секторда бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;
      3) қаржылық есептілік аудиті.
      Сәйкестік саласындағы ішкі мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге кандидаттар мына пәндер бойынша емтихандар тапсырады:
      1) қоғамдық сектор үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;
     2) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес квазимемлекеттік секторда бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;
      3) сәйкестік аудиті.
      Тиімділік саласындағы ішкі мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге кандидаттар мына пәндер бойынша емтихандар тапсырады:
      1) қоғамдық сектор үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;
     2) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес квазимемлекеттік секторда бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;
      3) тиімділік аудиті.
      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 04.07.2016 № 9-НҚ(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
      26. Жоғары санатты мемлекеттік аудитор біліктілігін иелену үшін мемлекеттік аудитор сертификатының болуы талап етіледі.
      Үш саланың барлығында: қаржылық есептілік, тиімділік және сәйкестік саласында ішкі мемлекеттік аудитор сертификатын алған адамдарға осы Қағидаларда көзделген тәртіппен мемлекеттік аудитор біліктілігі беріледі.
      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 04.07.2016 № 9-НҚ(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
 
      27. Мемлекеттік аудитордың осы санатына сәйкес келетін пәндер бойынша бұрын тапсырған емтихандардан жоғарырақ санатты иеленуге ниет білдерген мемлекеттік аудиторлар босатылады.
      28. Пәндер бойынша емтихандар өткізудің күнтізбелік жылға арналған кестесін:
      сыртқы мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыратын кандидаттар үшін – Есеп комитетінің;
      ішкі мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыратын кандидаттар үшін – уәкілетті органның келісімі бойынша білімді растау жөніндегі ұйым айқындайды.
      29. Бухгалтерлік есеп және аудит саласында ұлттық және (немесе) халықаралық кәсіби біліктілікке ие кандидаттар Ұлттық комиссияның жұмыс органының шешімімен сертификаттау пәндері бойынша жекелеген емтихандар тапсырудан мына тәртіппен босатылады:
      1) мынадай: "аудитор", ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), АСА (Associated Chartered Accountant), CA ICAS (Certified Accountants) біліктіліктерінің біріне ие кандидаттар "Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес квазимемлекеттік секторда бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау" және "Қаржылық есептілік аудиті" пәндері бойынша емтихандар тапсырудан босатылады;
     2) мынадай: "кәсіби бухгалтер", DipIFR (Diploma in International Financial Reporting) біліктіліктерінің біріне ие кандидаттар "Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес квазимемлекеттік секторда бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау" пәні бойынша емтихан тапсырудан босатылады;
      3) CIPFA (The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) біліктілігіне ие кандидаттар "Қоғамдық сектор үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау" және "Қаржылық есептілік аудиті" пәндері бойынша емтихандар тапсырудан босатылады;
      4) IPSAS (Certificate in International Public Sector Accounting Standards) біліктілігіне ие кандидаттар "Қоғамдық сектор үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау" пәні бойынша емтихан тапсырудан босатылады;
      5) CIPFA public auditor (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy Public Auditor) біліктілігіне ие кандидаттар "Қоғамдық сектор үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау" және "Сәйкестік аудиті" пәндері бойынша емтихандар тапсырудан босатылады.
      Ескерту. 29-тармақ жаңа редакцияда - Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 04.07.2016 № 9-НҚ(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
       30. Алып тасталды - Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 04.07.2016 № 9-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
       31. Алып тасталды - Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 04.07.2016 № 9-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
      32. Сертификаттау пәндері бойынша емтиханның ұзақтығы үш сағатттан (180 минут) аспайтын уақытты құрайды.
      Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда - Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 30.03.2018 № 8-НҚ(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
        33. Емтиханды тапсыру үшін жалпы жинақталған балл ("өту" балы) жүз (100) мүмкін болатын балдан кемінде жетпіс бес (75) балын құрайды.
       34. Балдардың саны мен емтихандардың ұзақтығы олардың күрделілігіне қарай тестілік сұрақтар және (немесе) ахуалдық тапсырмалар бойынша әрбір модульдің бөлінісінде белгіленеді.
      35. Тестерді орындауға бөлінген уақыт аяқталған соң, бағдарлама автоматты түрде жабылып қалады. Тестілеудің дұрыс жауаптарын есептеу компьютерлік бағдарламаның көмегімен автоматты түрде жүргізіледі. Ахуалдық тапсырмалар болған кезде осы процесті автоматтандыруға мүмкіндік болмаса, олардың шешімі жазбаша түрде жүзеге асырылуы мүмкін. Ахуалдық тапсырмалардың жазбаша жауаптарын бағалауды емтихан комиссиясы жүзеге асырады.
      36. Емтихан жұмыстарына емтихан аяқталған соң СН беріліп, олар кейіннен емтихан комиссиясына жіберіледі.
     37. Емтихан комиссиясы кандидаттардың емтихан жұмыстарын күнтізбелік он бес күннен аспайтын мерзімде тексеріп бағалайды және мынадай шешімдердің бірін шығарады:
      1) кандидат тапсырған пән бойынша жинақталған "өту балына" қол жеткізсе, емтиханнан өтті (оң нәтиже);
       2) кандидат тапсырған пән бойынша жинақталған "өту балына" қол жеткізе алмаса, емтиханнан өте алмады (теріс нәтиже).
       Оң нәтиже алған кандидаттарға білімді растау жөніндегі ұйым:
       сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылауды жүзеге асыратын үміткерлер үшін Есеп комитетімен;
      ішкі мемлекеттік аудиттң және қаржылық бақылауды жүзеге асыратын кандидаттар үшін уәкілетті органмен келісе отырып бекіткен нысан бойынша білімді растау туралы құжат беріледі.
      РҚАО-ның ескертпесі!
37-1-тармақ жаңа редакцияда көзделген - Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 30.03.2018 № 8-НҚ (01.01.2019 бастап қолданысқа қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
      37-1. Кандидаттың пәндер бойынша алған оң нәтижесі оны алған сәттен бастап, кейінгі үш жыл ішінде әңгімелесуге жіберілгені туралы өтініш бергенге дейін оның Ұлттық комиссияда одан әрі әңгімелесуден өтуіне жарамды болып танылады.
      Ескерту. Қағида 37-1-тармақпен толықтырылды - Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 04.07.2016 № 9-НҚ(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
      38. Емтиханнан өте алмаған кандидаттардың осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген рәсімдерді сақтай отырып, теріс нәтиже алған күннен бастап, үш ай өткен соң оны қайта тапсыруына құқығы бар.
      Емтиханды қайта тапсыру күні емтихандар өткізудің күнтізбелік жылға арналған бекітілген Кестесіне сәйкес белгіленеді.
      Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда - Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 30.03.2018 № 8-НҚ(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
 
 2-параграф. Апелляциялық кеңес
 
      39. Емтихан жұмысының нәтижелерімен келіспеген кезде, кандидаттардың емтихан нәтижелерін қайта тексеру туралы өтініш беру жолымен жүзеге асырылатын апелляцияға беруіне құқықтары бар.
       40. Апелляция білімді растау жөніндегі ұйымға емтихан қорытындылары туралы хабарланған күннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірілмей, жазбаша түрде беріледі.
      41. Апелляциялық кеңес емтихан комиссиясына кірмеген адамдар санынан қалыптастырылады.
      42. Апелляция кандидаттың қатысуынсыз, оны берген күннен бастап, 3 (үш) жұмыс күні ішінде қаралады. Апелляциялық кеңес қараудың нәтижесі бойынша мына шешімдердің бірін шығарады:
      1) емтихан комиссиясының шешімін бекіту;
       2) емтихан комиссиясының шешімін өзгерту. Алынған балдарды азайтуға жол берілмейді.
      43. Апелляцияға берген кандидат емтихан жұмысымен, сондай-ақ апелляциялық кеңестің бағалау нәтижелерімен танысады. Қайталанған апелляция қаралуға қабылданбайды.
      44. Кандидат апелляциялық кеңестің шешіміне сот тәртібімен шағымдана алады.
 
 3-параграф. Ұлттық комиссиядағы әңгімелесу
 
      45. Кандидаттар әңгімелесуден өту үшін Ұлттық комиссияның жұмыс органына қолма-қол немесе пошта арқылы мына құжаттарды:
      1) кандидат үміт білдірген санатты (саланы) көрсете отырып, осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішін;
      2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;
      3) жоғары білімінің бар екенін растайтын құжаттың көшірмесін;
       4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесін (еңбек өтілі бар адамдар үшін), ал мемлекеттік қызметшілер үшін – "Мемлекеттік қызметшінің қызметтік тізімінің нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14436 болып тіркелген) сәйкес ресімделген қызметтік тізім;
      5) осы Қағидалардың 22, 29-тармақтарында көрсетілген бухгалтерлік есеп, аудит және қаржы саласында ұлттық немесе халықаралық кәсіби біліктіліктің берілгені туралы құжаттың көшірмесін (болған жағдайда);
      6) саяси мемлекеттік қызметшілерді және Ұлттық комиссияның мүшелерін қоспағанда, білімін растау жөніндегі құжаттың көшірмесін;
      7) жеке деректерінің өзгергенін растайтын құжаттың көшірмесін (болған жағдайда);
      8) 3х4 сантиметр мөлшеріндегі фотосуретін;
       9) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісу туралы өтінішін;
      10) қол қойылған күні, кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіліп, оның кәсіби және жеке тұлғалық қасиеттері сипатталған, кандидат жұмыс істейтін және оны ұсынып отырған мемлекеттік органның басшысы (оны алмастыратын адам) немесе жауапты хатшысы (аппарат басшысы), немесе саяси мемлекеттік қызметшісі немесе жоғары санатты мемлекеттік аудитор сертификаты бар адам қол қойған мінездемені ұсынады.
      Осы тармақтың 2) - 6) тармақшаларында көзделген құжаттар персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) мөрімен (мөртабанымен) куәландырылған немесе нотариалды куәландырылған нысанда ұсынылады, барлық құжаттар іс тігілетін папкаға тігіледі, оның беткі жағында: Жеке іс, кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), кандидаттың жұмыс орны көрсетіледі
      Кандидат үміт білдірген санаты (сала) көрсетілген өтініш әңгімелесу өткізу басталғанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын Есеп комитетінің Интеграцияланған ақпараттық жүйесінің сыртқы порталына қашықтықтан қол жеткізу арқылы да беріледі.
      Есеп комитетінің Интеграцияланған ақпараттық жүйесінде өтініш беруге арналған нұсқаулық Есеп комитетінің интернет-ресурсына жарияланады.
      Ескерту. 45-тармақ жаңа редакцияда - Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 30.03.2018 № 8-НҚ(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.
(Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 22-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау қағидаларының 45-тармағы, сілтеме:http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012720)

Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау қағидаларына 1-қосымша

Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісу туралы өтініш

Мемлекеттік аудитор біліктілігін беруге үміткер адамдарды сертификаттау жөніндегі ұлттық комиссияның 2016 жылғы жұмысы туралы қысқаша ақпарат

 

ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдаулары
ҚР Президентінің Қазақстан
халқына Жолдаулары

Төрағаның Блогi

8 (7172) 70 69 86 - Баспасөз хатшысы

8 (7172) 70 70 62 - Кеңсе

8 (7172) 70 70 51 - Сенім телефоны

   Жаңалықтарды тарату