РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫН БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ
ЕСЕП КОМИТЕТІ

Сұрақ-жауап
22.01.2016 Амангельды
Вопрос: 1) Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 17-НҚ нормативтік қаулысының 2-қосымшасының 218-тармағында «Сапа бақылауының қорытындылары бойынша Аудиторлық есептің Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкессіздігі анықталған жағдайда, Тексеру комиссиясының Төрағасы мемлекеттік аудит объектісінде қайта тексеру тағайындау туралы мәселені шешеді.» делінген. Алайда, қайта тексеру аудиторлық есепте стандарттың қандай тармақтары бұзылған жағдайда жүргізіледі? 2) Сапаны бақылауды жүргізу қағидасы бойынша аудиторлық есепке жүргізілген сараптама қорытындысы тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне жолданатындығы белгілі. Сараптама нәтижесімен сәйкессіздіктер мен бұзушылықтар анықталған жағдайда, комиссия мүшесінің аудитордың тарапынан жіберілген бұзушылықтары бойынша әрі қарай бағытталған нақты іс-қимылы қандай болу керек?
Ответ:
Құрметті Амангелді!
 
Ағымдағы жылғы 24 қаңтардағы өтінішіңізді қарап шығып, келесені хабарлаймыз.
Бірінші сұрағыңыз бойынша
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы №17-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиларының сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларының 180-тармағына сәйкес сапа бақылауының сараптамалық қорытындысында жасалған Аудиторлық есептердіңМемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттарына және Мемлекеттік аудит туралы заңның 8-бабына сәйкессіздігін растайтын фактілер көрсетілген жағдайда, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі аудиторлық іс-шараның материалдарын Тексеру комиссиясының отырысына шығарудың орындылығы және Аудиторлық қорытындыға қайта тексеру тағайындау не оны пысықтау туралы Тексеру комиссиясы аппарат басшысының келісімі бойынша Тексеру комиссиясы Төрағасының атына қызметтік жазба енгізеді.
 «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңының 8-бабына сайМемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттары мыналарға бөлінеді:
1) халықаралық стандарттардың негізінде әзірленетін және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметіне қойылатын негіз қалайтын талаптарды қамтитын мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттары;
2) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізуге (рәсіміне, тетігіне және әдістеріне) және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметіне қойылатын рәсімдік талаптарды қамтитын мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары.
Осыған байланысты, Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының әрбір аталғанбұзушылықтары Тексеру комиссиясы Төрағасының қайта тексеру тағайындау туралы шешіміне негіз болады.
Екінші сұрағыңыз бойынша
Мемлкеттік қызметкер болып табылатын, бұзушылықтарға жол берген аудиторлардың іс-әрекеттері мемлекеттік қызмет өткерудің саласындағы заңнамалық актілермен белгіленеді.
 
 
 


31.12.2015 Еркинбек
Вопрос: Саламатсыз ба? Менің сұрағым Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы №413-IV Заңының 2-бабында мемлекеттік мүліктің түрлері 3. Коммуналдық мүліктің құрамына: 1) жергілікті қазынаның мүлкі; жергілікті бюджеттің қаражаты; коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіліп берілмеген өзге де коммуналық мүлік; 2. коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мүлік кіреді - делінген. Сонымен бірге ҚР Қаржы министрінің 2014 жылғы 20 мамырдағы №236, ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы 212 бұйрықтарына негізделіп Оңтүстік Қазақстан облыстық әкімдігінің 2014 жылғы 25 шілдедегі № 240, 2015 жылғы 4 мамырдағы №132 «Оңтүстік Қазақстан облыстық коммуналдық мүлкін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу тәртібін бекіту» туралы қаулысын мемлекеттік мекемелер офистік алаңды жалға алуда бюджеттік өтінім жасағанда ( жоспарлауда) қолдана алады ма? Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша тексеру комиссиясы 2013-2015 жылдарда мүлікті (офис) жалға алғанда жоғарыдағы Заң күші бар бұйрықтар мен қаулыларды ескерместен 2013 жылы 10,6 млн.,2014 жылы 11,7 млн., 2015 жылы 17,1 млн теңге артық жоспарлап бюджет қаржысын жұмсаған. Осы дұрыс па?
Ответ:
Құрметті  Еркінбек!
 
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша тексеру комиссиясы мүлікті (офис) жалға алғанда тиісті заңдарды ескерместен, бюдеттік қаражатты артық жоспарлап және жұмсағаны туралы 2016 жылғы 5 қаңтардағы  өтінішіңізді қарап, мынаны хабарлаймын.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» заңының (бұдан әрі - Заң) 12-бабына сәйкес,  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті (бұдан әрі – Есеп комитеті) бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес республикалық бюджетті жоспарлаудың және атқарудың, сондай-ақ  республикалық бюджет қаражатын пайдалану бойынша сәйкестік аудитін жүзеге асырады.

Тексеру комиссиясының жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландыруға байланысты сіздің өтінішіңіздегі қойылған сұрақтар Есеп комитетінің құзырына жатпайды.

Бұдан басқа, Заңның 50-бабына сәйкес тексеру комиссиясының жергілікті бюджет қаражатын пайдалануын мемлекеттік бақылау және қадағалау мәслихаттың келісімімен немесе оның тапсырмасы бойынша жүзеге асырылады.

Заңның 14-бабына сәйкес ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган (қаржылық бақылау инспекциясы) жергілікті бюджеттердің қаражатын  пайдалану аудитін жүзеге асыратынын қосымша хабарлаймыз.

Осыған орай, өтініште көрсетілген сұрақтар бойынша қаржылық бақылау инспекциясына жүгінгеніңіз жөн.  
   


09.11.2015 Тимур
Вопрос: Я работаю в государственном учреждении юристом, при этом приходится сталкиваться с гос. закупками. У нас на работе сотрудники часто ездят в командировки по районам области. В ходе работы столкнулся с интересным фактом. Так, согласно п.п.23 п.1 ст.4 Закона РК "О государственных закупках" государственные закупки осуществляются без применения норм настоящего Закона, регламентирующих выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках, в случаях: приобретения услуг, связанных с осуществлением командировочных расходов. Поясните, пожалуйста, какие это услуги? И почему и надо ли командировочные затраты (расходы) включать в общую сумму гос. закупок при составлении годового плана гос. закупок? Если да, то, каким образом проводить данные гос. закупки, с кем заключать договора, и кто будет заключать данные договора – государственное учреждение или каждый работник с поставщиками услуг по командировочным затратам? Какой порядок данной процедуры?
Ответ:
Рассмотрев обращение по вопросу разъяснения норм Закона «О государственных закупках», сообщаем следующее.

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Указом Президента от 5 августа 2002 года № 917 «Об утверждении Положения о Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета» (далее – Счетный комитет)разъяснение законодательства не входит в компетенцию Счетного комитета.

Вместе с тем, в соответствии с Положением о Министерстве финансов, утвержденным постановлением Правительства от 24 апреля 2008 года № 387, миссией Министерства финансов является руководство и межотраслевая координация в области государственных закупок.
В этой связи, для получения исчерпывающего ответа и разъяснения вопроса, поднимаемого в обращении, полагаем необходимым обратиться в Министерство финансов.


22.09.2015 Надира
Вопрос: При проведении проверок органами внутреннего и внешнего контроля часто возникают вопросы, ответы на которые каждый орган трактует по-своему, в связи с чем просим оказать содействие в решении следующего вопроса, как Высшего Органа государственного финансового контроля. Подпунктом 5.5 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» установлено, что порядок и сроки приемки выполненных работ, расчетов за них в процессе строительства устанавливаются договором подряда (контрактом) по соглашению сторон. Расчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы могут осуществляться по конструктивным элементам (проценту технической готовности этих элементов), по отдельным, оговоренным договором этапам или после завершения всех работ по договору (контракту), в том числе и "под ключ". Ежемесячные расчеты за выполненные строительно-монтажные работы осуществляются, как правило, по формам, согласованным между заказчиком и подрядчиком. Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 утверждены «Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)», которыми определена форма акта приемки выполненных строительных работ (далее –Акт). В соответствии с указанным Актом, к прямым затратам выполненных строительных работ относятся в том числе стоимость материалов, изделий и конструкций, оборудования и прочих затрат. К накладным расходам соответственно отнесены заработная плата и трудоемкость. Согласно перечисленных норм и утвержденного Акта при ежемесячном расчете за выполненные строительно-монтажные работы считаем возможным указание лишь прямых затрат, т.е. стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования без учета монтажных работ (согласно технической готовности этих элементов – сначала осуществляется изготовление, поставка материалов, изделий, конструкций и оборудования, затем монтаж). На основании вышеизложенного, просим дать разъяснение касательно правомерности оформления акта приемки выполненных работ с включением стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования без учета монтажных работ.
Ответ:
Рассмотрев Ваше обращение относительно разъяснения положений нормативного правового акта, сообщаем следующее.

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Указом Президента от 5 августа 2002 года № 917 «Об утверждении Положения о Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета» (далее – Счетный комитет) разъяснение законодательства не входит в компетенцию Счетного комитета.

Вместе с тем, в порядке информации сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» официальное толкование подзаконных актов дают органы или должностные лица, их принявшие (издавшие).

Принимая во внимание, что разработчиком Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утвержденных приказом Министра национальной экономики от 19 марта 2015 года № 229, является Министерство национальной экономики, полагаем целесообразным обратиться за разъяснением в соответствующий уполномоченный орган.

Дополнительно отмечаем, что в Счетный комитет поступило (по почте) обращение аналогичного содержания, которое перенаправлено для рассмотрения и дачи ответа заявителю в Министерство национальной экономики письмом от 29 сентября 2015 года № 10-9-2-16/ЗТ-М-34/2035.


22.09.2015 родители деткого сада "Бобек"
Вопрос: Мы родители детского сада "Бобек" обращаемся к Вам с просьбой дать разъяснение имеет ли право заведующая государственного детского сада собирать деньги с родителей на ремонт детского сада, на покупку игрушек, мебели, краску, на учебные пособия, канцтовары, градусники, мази и т.д. объясняет это она тем что на садик деньги государство совсем не выделяет. Просим Вас провести проверку в Управлении образования по Акмолинской области, Аршалынском районо и в самом детском саде "Бобек" с самого открытия детского сада так как ему всего 3 года как он открылся но там постоянно считают неправильно оплату за детский сад, а бухгалтера никогда нет на месте.
Ответ:
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу проведения проверок в Управлении образования по Акмолинской области, Аршалынском районе и детском саде «Бобек», сообщаем следующее.

В соответствии с Бюджетным кодексом от 4 декабря 2008 года Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета  является высшим органом государственного финансового контроля, осуществляющим внешний контроль за исполнением республиканского бюджета. Вопросы, изложенные в обращении, не входят в компетенцию Счетного комитета.

Принимая во внимание изложенные в обращении факты, рекомендуем обратиться в органы прокуратуры, осуществляющие высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента и иных нормативных правовых актов на территории республики.


*Сколько будет: 7 + 9 = ? - защита от спама
*-мен белгіленген жолдар толтырылуға міндетті
 

ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдаулары
ҚР Президентінің Қазақстан
халқына Жолдаулары

Төрағаның Блогi

8 (7172) 70 69 86 - Баспасөз хатшысы

8 (7172) 70 70 62 - Кеңсе

8 (7172) 70 70 22 - Сенім телефоны

   Жаңалықтарды тарату