010000, Нур-Султан 
проспект Мәңгілік ел,дом №8, 
здание  «Дом министерств», 10 подъезд
+7 (7172) 70-70-37

Выступление Председателя Счетного комитета Нурмухамбета Канапиевича Абдибекова на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК

Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы!
Құрметті депутаттар, шақырылғандар!
 
Үкіметтің есебіне қорытынды болып табылатын 2016 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы Есеп комитетінің Есебі Мәжілістің комитеттері мен жұмыс тобының отырыстарында талқыланды.

Біздің бағалауымызша, Үкімет республикалық бюджеттің нақтыланған жоспарын атқарған.

Сонымен қатар кемшіліктер мен шешілмеген проблемалар да бар. Соларға тоқталуға рұқсат етіңіздер. 
 
Біріншіден. Бюджет кірістерін атқарудағы проблемалар мен кемшіліктер.

Салықтар бойынша түсімдердің асыра орындалуына макроэкономикалық жағдайлардың жақсаруы мен алдыңғы кезеңдердің төлемдеріне аванс беру әсер етті. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда есепті жылдың соңына корпоративтік табыс салығының 166,8 млрд. теңгеге өскенін көрсетті.

Республикалық бюджет кірістерінің Ұлттық қордан берілетін трансферттерге тәуелділігі сақталып отыр. 2015 жылмен салыстырғанда 2016 жылы Ұлттық қордың қаражаты 7,3 процентке төмендеді, соның ішінде түсімдердің 8 есе қысқаруы есебінен.
 
 
Мұндай жағдай Ұлттық қордың жинақтау және тұрақтандыру функцияларын қауіпсіз жүзеге асыру тәуекелдерін ұлғайтады.
 
Салықтар мен төлемдер бойынша бересі өсуде. Берешектерді төмендету бойынша қолданылған  шаралардың нәтижесі қысқа мерзімді болды. 
Біздің ойымызша, бюджеттің кіріс бөлігін ұлғайту үшін едәуір резервтер бар.

Өз қалауы бойынша салықтық және кедендік әкімшілендірудің жекелеген шараларын қолдануға мүмкіндік беретін нормалар болып отыр. Бұл жалған кәсіпорындар контрагенттеріне бұзушылықтарды жоюдан бас тартуға мүмкіндік береді.

Осы бөлікте салықтық және кедендік заңнаманы жетілдіру қадағаланбайтын экономика үлесінің өсу тәуекелін төмендетеді. Шет елдік инвестицияны тарту үшін қолайлы жағдай туғызады. 
 
Салықтық және кедендік әкімшілендіруде пайдаланатын ақпараттық жүйелерді жаңғырту, олардың шекара маңындағы мемлекеттермен интеграцияланған іс-қимылы тауар айналымының ашықтығын арттырады.  Бұл кедендік әкету баждарын салудан кетуді барынша азайтады.
 
Бағалау және салықтық жеңілдіктер мен преференцияларды әкімшілендіруге басты назар аудару керек. Тиісті әдістеме әзірлеу оларды ұсынудан алынатын нақты әсерді айқындауға мүмкіндік береді. Экономикалық тиімсіз салықтық әлсіреуді оңтайландырады.
 
Второе.
Процесс использования средств республиканского бюджетане имеет прямого стимулирующего эффекта, необходимого для полноценного внедрения бюджетирования, ориентированного на результат.

Это снижает ответственность и эффективность деятельности как центральных, так и местных исполнительных органов.
По нашей оценке, в 2016 году неэффективно использовано 268 млрд. тенге.

В том числе, несмотря на принимаемые Правительством меры по усилению ответственности администраторов бюджетных программ и расширению полномочий по перераспределению и корректировке бюджетных средств, неосвоенными остались 36 млрд. тенге.
В целях устранения указанных недостатков необходимо усилить ответственность за нерациональное  использование и системное неисполнение взятых обязательств.

Принцип перехода от управления бюджетными затратами к управлению процессом достижения конечных результатов должен стать главной целью каждого администратора, в том числе на местном уровне.
 
Третье.Недостаточное развитиевнутреннего рынка долговых инструментов способствовало росту внешнего заимствования, в том числе на финансирование дефицита республиканского бюджета.

По оценке Счетного комитета, принятые решения по заимствованию на внешнем рынке каждого шестого тенге в 2016 году были преждевременными.

При этом необходимо учитывать, что помимо возврата привлечённых денег государство платит и за обслуживание долга. Так, за 2016 год эта сумма составила 523,2 млрд. тенге с ростом по сравнению с предыдущим годом в 1,7 раза.

Считаем необходимым ввести ответственность за принятие решений об осуществлении заимствований для покрытия дефицита бюджета, размеры которых превышают индикаторы экономической безопасности страны, а также предусмотреть более жесткие ограничения для предоставления гарантий под поручительство Правительства страны.
 
 
Четвертое.
Отмечается некачественная разработка правительственных программ и стратегических планов государственных органов, несбалансированность их основных параметров между собой и с документами системы государственного планирования вышестоящего уровня.

Частое кардинальное изменение условий их реализации приводит к низким показателям достижения целевых индикаторов. Отсутствует возможность оценить в краткосрочном периоде эффект от исполнения заложенных в правительственных программах инструментов социально-экономического развития страны.

На наш взгляд, необходимо проводить работу над ошибками, транслировать опыт удачных инициатив.
 
 
Пятое.
Некачественная разработка программных документов регионов, отсутствие должного контроля за реализацией мероприятий повлекли недостижение ряда целевых индикаторов и показателей результатов Программы развития территорий и Прогноза социально-экономического развития областей.

Отсутствие соглашений о результатах по целевым текущим трансфертам привело к ослаблению контроля со стороны центральных государственных органов за достижением показателей результатов в регионах.

В результате значительные суммы не осваиваются, используются не по целевому назначению и возвращаются в бюджет. В 2016 году  были возвращены 13,6 млрд. тенге с ростом по сравнению с 2015 годом почти в два раза.

Непрозрачность процесса исполнения инвестиционных проектов, отсутствие единого перечня приоритетных местных инвестиционных проектов в разрезе регионовнивелирует комплексный подход к решению социально-экономических задач в масштабах республики.

Сохраняющиеся различия в уровнях бюджетной обеспеченности регионов, ежегодное превышение объемов выделенных целевых трансфертов регионам-донорам над объемами бюджетных изъятий свидетельствуют о необходимости совершенствования межбюджетных отношений и системы прогнозирования поступлений в бюджеты. 
 
Шестое.Отмечается снижение эффективности деятельности квазигосударственного сектора.

В отчетном периоде Счетным комитетом впервые проведена оценка эффективности управления активами отдельных субъектов квазисектора. Это позволило отойти от констатации фактов нарушений и сконцентрироваться на имеющих место системных проблемах и выработке предложений по повышению эффективности их деятельности.

Оценке подвергнуты достижение поставленных перед национальными холдингами задач, влияющих на развитие отраслей экономики и реализацию социально-значимых проектов.
 
Количество прибыльных субъектов квазигосударственного сектора снизилось по сравнению с 2015 годом на 19,1%.
 
Значительные объемы средств республиканского бюджета, ежегодно направляемые на пополнение уставных капиталов субъектам квазигосударственного сектора, своевременно не осваиваются, используются неэффективно.

Из числящихся на контрольных счетах наличностисубъектов квазигосударственного сектора 113,1 млрд. тенге 87,2% составляют остатки предыдущих периодов.
 
 Отмечаются недостаточный контроль и мониторинг эффективности управления государственным имуществом.
Администраторы бюджетных программ не формируют консолидированную финансовую отчетность с учетом активов курируемых субъектов квазигосударственного сектора.

Данный факт может создать серьезные препятствия для предстоящего формирования Правительством страны с 2018 года консолидированной финансовой отчетности республиканского бюджета.

Внедрение инструментов финансирования государственных холдингов и национальных компаний по принципу бюджетирования, ориентированного на результат, позволит повысить отдачу от квазигосударственного сектора, поднять на новый уровень ответственность за рачительное отношение к расходованию государственных средств.

В целях устранения системных недостатков и предупреждения нарушений в будущем в отчетном периоде Правительству направлено 53 рекомендации по совершенствованию законодательства.
 
Құрметті депутаттар!

Үкімет есебіне жасаған қорытындымызды талқылау кезіндегі жемісті жұмыс үшін алғысымызды білдіреміз.  Сіздердің ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз Есеп комитетінің алдағы қызметінде міндетті түрде ескерілетін болады.
 
Назарларыңызға рақмет!
Документ создан: 07.12.2018 17:14:40
Документ изменен: 07.12.2018 17:14:40